Vincents Husbil & Husvagn

Reklamationspolicy

Vincents reklamationspolicy 2017

Vincents reklamationspolicy, 2018

Förutsättningar och regler

Vi utgår i detta dokument från reklamationer på husbilar men reglerna gäller också andra objekt.

Förutsättningarna för hur vi skall hantera reklamationer styrs av Köplagen, Konsumentköplagen och våra försäljningsvillkor. Se utdrag nedan:

 

Detta säger köplagen;

Om varan är felaktig
Om varan är felaktig får köparen kräva att säljaren rättar till eller reparerar, levererar ny vara, ger prisavdrag eller kräva skadestånd. Köparen kan också häva köpet eller hålla inne betalningen. Detta gäller även om varan sålts i ”befintligt skick”.

En vara är felaktig om den inte duger till den användning som den avses klara, inte stämmer med prov eller specifikation, avviker från vad som avtalats eller om säljaren lämnat felaktiga uppgifter om eller undanhållit uppgifter om varan.

 

Detta säger konsumetköplagen;

Vad är ett fel?
Grunden för att en vara skall anses vara felaktig är att den inte stämmer överens med vad näringsidkaren och konsumenten kommit överens om.

Varan ska vad avser till exempel mängd, kvalitet och förpackning stämma överens med vad som avtalats. Med varan ska också följa de anvisningar som behövs för att den ska kunna hanteras, skötas och förvaras på lämpligt sätt.

 

Varan skall, om inget annat avtalats:

  • Vara lämpad för de ändamål som varor av samma slag vanligen används till.
  • Vara lämpad för de ändamål som köparen avsett, om näringsidkaren måste ha insett detta ändamål.
  • Stämma överens med den beskrivning säljaren lämnat om varan och ha de egenskaper som säljaren demonstrerat  genom prov eller modell.

 

Varan är felaktig om:

  • Den inte följer punkterna ovan.
  • Om säljaren före köpet känt till eller bort känna till sådana egenskaper hos varan som med fog kunnat påverka kundens vilja att köpa varan, och inte upplyst kunden om detta.
  • Om varan på annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förvänta sig.
  • Om säljaren som ett led i affären tagit på sig att installera eller låta någon annan installera varan och installationen är brisfällig eller avviker från vad konsumenten med fog kunnat förvänta sig.
  • Även en vara som sålts ”i befintligt skick” anses vara felaktig om den är i sämre skick än köparen kunnat förutsätta med hänsyn till pris eller andra omständigheter.

 

Konsumentköplagen ändrades den 1:a juni 2002. Detta innebär en skärpning av lagen till näringsidkarens nackdel.

Ett fel som visar sig inom 6 månader efter det att köparen övertagit varan skall anses ha funnits vid övertagandet, om näringsidkaren inte kan visa annat. Detta gäller om varan hanterats på ett normalt sätt.

För fel som visar sig senare än 6 månader efter köpet gäller att köparen skall kunna visa att felet fanns redan tidigare.

 

Försäljningsvillkor:

Skilj på om köparen är företag eller privatperson:

 

  1. Köpare är företag:

Vincents ör sälja i ”befintligt skick” till andra företag men ansvarar ändå för felaktiga detaljuppgifter (ex. felangivet; årsmod, mil, utrustning)

Villkor företag. Är köparen näringsidkare skall reklamation ske innan egendomen transporteras från Vincents försäljningsställe.

Reklamation från näringsidkare efter avhämtning beaktas ej, varför det är viktigt att noga undersöka objektet innan det lämnar Vincents försäljningsställe.

 

  1. Köpare är konsument:

Villkor konsument. Av Konsumentköplagen framgår att Vincents ansvarar på samma sätt som ägaren om varan är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

Ägarna och Vincents (säljaren) är skyldiga att upplysa om fel eller negativa omständigheter de känner till. Säljaren ansvarar inte för normalt slitage eller för fel som köparen känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som köparen borde sett/upptäckt vid visning eller provkörning.

Vill du göra en reklamationsanmälan? Kicka Här >>

Registrera dig på vårt nyhetsbrev!Jag kan med en bra erfarenhet rekommendera Vincents. Vi lämnade in vår husvagn på försäljningsuppdrag Fredag v42....

Publicerat av Anders Åkerman Waern den 6 november 2017